Elbow Beveling Machines

ماشین بولر
دستگاه بولر
elbow beveler

دستگاههای پخ زنی جهت لوله های خم شده

این دستگاهها جهت پخ زنی لوله های خم دار ( R ) استفاده می شوند.

با استفاده از نگهدارنده های مخصوص دستگاه در مرکز داخلی لوله های خم شده نصب می شود.

دانلود کاتالوگ
Elbow beveling machine for MF3i

Elbow beveling machine for MF3i

Clamping range ID-ID: 1,69-6,02″ (43-153 mm)

Working range OD-OD: 2-6″ (60,5-160 mm)

Elbow beveling machine for MF4i

Elbow beveling machine for MF4i

Clamping range ID-ID: 4,88-7,99″ (124-203 mm)

Working range OD-OD: 6-8″ (168,1-219 mm)

Elbow beveling machine for MF5i

دستگاه پخ زن لوله MF4

Clamping range ID-ID: 8,5-17,91″ (216-455 mm)

Working range OD-OD: 10-18″ (273-460 mm)