دستگاه های تعمیر مبدل حرارتی

دستگاه تعمیر مبدل حرارتی

تعمیر مبدلهای حرارتی

در تعمیر مبدلهای حرارتی چنانچه از تجهیزات مناسب استفاده نشود هزینه تعمیرات می تواند از مبلغ خرید یک مبدل نو بیشتر باشد.

دستگاه MF3iw شرکت DWT امکان ارائه یک راه حل سریع و موثر را جهت جداسازی لوله های جوش شده به تیوب شیت را می دهد.

این دستگاه قابلیت جداکردن لوله از صفحه و همزمان آماده کردن تیوب شیت را برای جوشکاری لوله های نو را فراهم می سازد.