خدمات

تعمیرات و خدمات پشتیبانی محصولات تحت نمایندگی این شرکت توسط کارشناسان آموزش دیده در محل خریدار و یا در تعمیرگاه مجهز این شرکت انجام می گردد.

تعمیرگاه این شرکت مجهز به تجهیزات کالیبراسیون و تجهیزات تست متناسب با محصولات می باشد.

آموزش بهره برداری از محصولات توسط کارشناسان شرکت اطلس بنیان و در صورت لزوم با حضور کارشناسان شرکت سازنده در محل مشتریان انجام می گردد.

  تامین قطعات یدکی و مصرفی به جهت سرویس دهی سریع به مشتریان بخشی از خدمات پشتیبانی این شرکت می باشد.

خدمات