پمپ های هیدرولیک تولید ITH آلمان برای استفاده در دسته محصول آچارهای تورک رنچ و بولت تنشنر های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند.

در زیر دو زیر دسته این محصول را مشاهده می کنید.

پمپ هیدرولیک برای آچار تورک رنچ

پمپ هیدرولیک برای بولت تنشنر